България в ЕС е предпоследна по иновации

Според годишния доклад на ЕС за иновациите България все още е член на Европейския съюз (ЕС), който се характеризира с развиващи се иноватори. В сравнение с предходните години напредъкът е минимален. страната ми е на последно и последно място по иновации, на второ място след Румъния. Латвия, Полша, Словакия, Унгария и Хърватия са в същата група. Умерените групи иноватори включват Гърция, Португалия, Литва, Чехия, Испания, Словения, Малта, Кипър и Италия. Тази група от мощни иноватори включва Франция, Естония, Ирландия, Австрия, Люксембург, Германия и Холандия. Водещите иноватори в ЕС са Швеция, Финландия, Дания и Белгия.

Българска иновация Страната ни е постигнала отлични и много добри резултати в областта на екологичните технологии, приложенията за дизайн и приложенията на марката. Резултатите са добри и по отношение на широколентовото навлизане в страната, наемането на експерти в областта на ИКТ и интелектуалните активи. От други показатели обаче публичните инвестиции на моята страна в научноизследователска и развойна дейност, държавна подкрепа за разходи за научноизследователска и развойна дейност, разходи за рисков капитал, заетост в интензивни индустрии, продуктови иновации и иновации в бизнес процесите все още изостават. .н.