/
/
/
/
Предложение от Веселина Ангелова Савова до Общински съвет – Варна

Предложение от Веселина Ангелова Савова до Общински съвет – Варна

ДО: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВАРНА

ЧРЕЗ ТОДОР БАЛАБАНОВ– ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС-ВАРНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Веселина Ангелова Савова, адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Хан Аспарух“ 24, ет, 1, офис 1, тел. за контакт: 0898522133

ОТНОСНО: Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Варна

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Използвам правото си в 14 дневен срок от публикуване на проекта за правилник да изразя пред вас своето становище по предложения документ.

Мнението ми по всеки от коментираните по-долу членове от предлагания нормативен документ се ръководят основно и изцяло от позицията ми на гражданин следящ от близо работата на Общински съвет –Варна. Повече от 16 години в качеството ми на главен редактор на електронно издание vlastta.com. Сега vsmedia.bg.

В тази връзка искам да подчертая огромното значение на правилника на Общински съвет-Варна, който след многохилядни протести и свалянето на бившия кмет Кирил Йорданов бе разработен с участието на много граждански организации.

Варна може да бъде пример в цялата държава за правата на гражданите на заседания на общинския съвет и неговите комисии. Едниствено в тук гражданите имат право да се изказват по точки в дневния ред.

Радвам се, че и новия проект за правилник съдържа тези отвоювани граждански права.

В същото време има определени текстове, които според мен би трябвало да бъдат обсъдени и прецизирани в новия правилник.

Становището ми касае само и единствено текстове, които засягат правата на гражданите в работата им с местната власт.

Чл. 12 /2/ от проекта за правилник:

„Председателският съвет изготвя предложението за дневен ред на заседанията на Общинския съвет. Заседанията на председателския съвет са открити.”

Становище: Трябва да бъде уточнено, че заседанията на Председателския съвет следва да бъдат обявени в сайта на Общинския съвет. Логично е те да бъдат обявявани и протоколирани, както са заседанията на комисиите.

Предложение:

Чл.12/2/се допълва с трето изречение „Мястото, датата и часът на заседанието се публикуват в сайта на Общинския съвет.”

Чл.16/3/ от проекта за правилник:

„Общинският съвет избира от своя състав, съгласно чл.72, ал.2,т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, постоянно действаща комисия към общинския съвет с наименование: ПК ”Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущетво и за връзки с гражданското общество.”

Становище:

  1. Вмъкването на „връзки с гражданското общество” в комисия създадена съгласно чл.72, ал.2,т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество предопределя работата на връзките с гражданското общество само и единствено в посока на граждански сигнали за противодействие на корупцията.

По правило подобна комисия заседава закрито, за да могат да се разглеждат сигналите и те да се насочват към отговорните институции, без в същото време да се допуска набеждаване на засегнатите лица.

Напълно нелогично е точно тази комисия да отговаря за връзките с гражданското общество. Повечето от сигналите, петициите и мненията на гражданите са свързани с подобряване работата на местната власт, а не непременно с криминални теми.

  • В Чл.16 /2/ на проекта за правилник са изредени видът и функциите на комисиите определени с чл.48,49 и 50 от ЗМСМА. Именно на тези основания за създаване на постоянните и временни комисии би трябвало да се създаде и Комисия за връзки с гражданското общество.

Повече от логично е създаването на подобно постоянна комисия към общинския съвет, след като имаме на самите заседания на съвета постоянна точка „Дискусия с гражданите”.

Създаването на ПК ”Комисията за връзки с гражданското общество” би било ново подобрение на правилника.

 Предложение:

В Чл.16/2/ да се допълни с ПК ”Комисия за връзки с гражданското общество”

Чл.22 /3/ от проекта за правилник:

„Комисиите разглеждат постъпилите материали, при условие че са мотивирани и напълно комплектовани с необходимите документи.”

Становище:

От проекта е отпаднала изключително важна част от действащия правилник, а именно: „Постъпилите материали се разглеждат по реда на тяхната регистрация”.

Липсата на този текст предполага възможността определени материали да не се разглеждат с месеци, която практика би била изключително вредна.

Предложение:

Да се запази текста на сега действащия правилник, а именно:

Чл.22/3/„Комисиите разглеждат постъпилите материали по реда на тяхната регистрация, при условие че са мотивирани и напълно комплектовани с необходимите документи.”

От проекта за правилник глава четвърта, където се регламентира работата на комисиите е отпаднал текст с изключително значение за ефективната работа на Общинския съвет, а именно:

„Заседанията на комисиите не могат да се провеждат след публикуване на проекта за дневен ред на заседанието на Общинския съвет.”

Липсата на този текст:

  • Би обезмислила работата на Председателския съвет, който като орган е създаден само и единствено да определя дневния ред на заседанията.
  • Би затвърдила практиката да се внасят материали в последния момент без необходимото време за обсъждане.
  • Би създала предпоставки за влошаване на отношенията общинска администрация– общински съвет. Всеки общински съветник би искал да се запознае с конкретните материали и да има време да ги обсъди със специалисти, за да вземе своето мотивирано решение
  • И не на последно място по важност– Предпоставя се невъзможността на гражданите да се запознаят с обсъжданите въпроси.
  • За съжаление практиката показва, че  тази забрана често е нарушавана. Но нейното отпадане ще влоши работата на Общинския съвет. Ще стане практика това да се случва.
  • Спазването на тази забрана е въпрос на организация.

Предложение:

Да се допълни нова точка – „Чл. 23/5/ Заседания на комисиите не могат да се провеждат след публикуване на проекта за дневен ред на заседанията на Общинския съвет.”

С уважение: Веселина Савова

Свързани новини 

Прокуратурата е установила данни за съпричастност на...
Планът на Тръмп: Палестинска държава със столица...
Румен Радев: „Президентската институция все по-уверено задава...