Политика за поверителност

В настоящото изявление за поверителност са описани начините, по които “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД събира, държи и използва информация за отделни лица, които посещават уебсайтa https://www.vsmedia.bg или ползват услугите, предлагани от ВИ ЕС МЕДИА.

Бихме искали да Ви информираме, че сме предприели необходимите мерки за законосъобразно, справедливо и прозрачно обработване на личните Ви данни. Настоящата Информация обяснява целите и правните основания за обработка на личните Ви данни.

Моля, прочетете внимателно настоящата Информация, за да научите подробности за начина на обработка на личните Ви данни в качеството Ви на клиент, потенциален клиент или друга заинтересована страна.

Независимо от целите и основанията за обработка на Вашите лични данни, ние ще се отнасяме с тях с еднаква грижа. Настоящата Информация съдържа Вашите права и средства за защита в съответствие с приложимото право.

Повече информация за българското законодателство относно защитата на личните данни можете да намерите на интернет страницата на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg

Ползвайки уебсайтa на “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД, вие се съгласявате със събирането и използването на информация, съгласно изложеното в настоящата политика за поверителност. Вие също така потвърждавате, че “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД може периодично, по своя преценка и без предизвестие, да изменя, допълва или отменя или по друг начин да актуализира настоящата политика за поверителност. Ние във всеки един момент ще боравим с Вашата Лична информация съгласно Политиката за поверителност, която е в сила към момента на събирането й.

Ние ще публикуваме измененията в политиката ни за поверителност на тази страница, за да сте напълно информирани относно видовете информация, която събираме, как използваме тази информация и при какви обстоятелства тя може да бъде разкривана. Нашата Политика за поверителност е публикувана на началната ни страница и е достъпна на всяка страница, на която се искат Лични данни. На местата, където се събират данни, може да са дадени допълнителни обяснения, ако е приложимо, относно целите, за които ще се използват данните.

“ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

– Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

– Ограничение на целите на обработване;

– Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

– Точност и актуалност на данните;

– Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

– Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

В следващите раздели е разяснено как и кога ще събираме Лични данни от Вас.

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Наименование: “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД;

ЕИК/БУЛСТАТ: 205812954;

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Хан Аспарух“ 24, ет. 1, офис 1;

Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Хан Аспарух“ 24, ет. 1, офис 1;

E-mail: [email protected]

Телефон: 052 609 178; 052 605 430; 0899 189 158;

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: [email protected], [email protected];

Уеб сайт: www.cpdp.bg

“ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

III. ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

3.1 “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД
 • За целите на легитимния интерес на “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД

3.2 “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие събирате и обработвате, използвайки нашите услуги, “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД  е в качеството си на обработващ лични данни.

IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Използваното в настоящата Политика за поверителност понятие „Лични данни“ се отнася за информация, като например Вашите имена, дата на раждане, единен граждански номер, електронна поща, адрес за кореспонденция или телефонен номер, професия, осъществявана дейност и др., която може да се използва за идентифицирането Ви.

Ние ще обработваме Лични данни единствено съгласно изложеното в настоящата Политика за поверителност, като си запазваме правото да извършваме допълнителна обработка, доколкото това е разрешено или се изисква от закон, или е в помощ на правно или наказателно разследване.

V. ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

5.1 За повечето от услугите на уеб сайта www.vsmedia.bg не е необходима никаква форма на регистрация, което Ви дава възможност да посещавате сайта ни, без да ни информирате кой сте. За ползването на услугите, които предлагаме и включване в събитията, които организираме, обаче е необходимо да ни предоставите Лични данни. В такъв случай, ако решите да не предоставите поисканите от нас Лични данни, Вие няма да можете да получите достъп до определени части от сайта ни и да ползвате предлаганите от нас услуги.

5.2 Ние събираме и използваме Лични данни, за да Ви предоставим продукти или услуги, да фактурираме продукти и услуги, които искате, да предлагаме продукти и услуги, за които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас, или за да комуникираме с Вас с друга цел, която е видна от обстоятелствата или за която Ви информираме при събирането на Лични данни от Вас.

5.3 Дейности, за които събираме и използваме лични данни, включително, но не само:

– Създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни онлайн;

– Индивидуализация на страна по договор;

– Регистрация на участник в събитие, организирано от “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД;

– Счетоводни цели;

– Статистически цели;

– Защита на информационната сигурност;

– Обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

– Изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугите, препоръки за подобряване на използването на платформатаи др.

– Подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти засъбития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

5.4 При обработването и съхранението на личните данни, “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД  може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните легитимни интереси: Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

VI. КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА ИНСТИТУТ „ИТЕРА“?

6.1 “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

6.1.1 Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на услуги и участие в събития, организирани от ВИ ЕС МЕДИА. Целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга.

6.1.2 Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор- целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;

6.1.3 Изпращане на информационни съобщения- целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, нови услуги, събития и др.

6.1.4 Директен маркетинг на продукти и услуги, предлагани от “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД. Съгласието за обработката на лични данни съгласно настоящата точка се предоставя от субекта на данните в специална Декларация за съгласие на Клиента.

6.1.5 Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър)- целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да го получават.

6.1.6 Изпращане на съобщения за продукти и услуги- “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД обработва лични данни, за да изпраща съобщения за продуктите и услугите, използвани от клиента чрез обаждания, имейли, SMS, писма и др. Съобщенията се отнасят само до вече използваните от клиента продукти и услуги; Съобщенията не се извършват с  маркетингови цели, нито съдържат нови оферти за услуги.

6.1.7 Спорове – Създаване, упражняване или защита на права на “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД – “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД ще обработва данните на клиента си, за да защитава правата си при съдебни процедури, при уреждане на искове с помощта на външни адвокати и др. Това се отнася до ситуации, при които се обработват лични данни във връзка с администрирането на информация, свързана със съдебни спорове, съдебни гаранции, молби и съдебни решения.

6.2 “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

6.2.1 Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име, презиме, фамилия, електронна поща, адрес, телефон, професия, дейност);

Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание- за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) Заявяване на услуга или участие в събитие, предлагани и/ или организирани от “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД.

Основание за обработка на личните Ви данни- С приемането на общите условия и настоящата Политика за поверителност, при регистрация в уебсайта и заявяване на услуга/ дейност, между “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни- чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

6.2.2 Други данни, които “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД обработва- При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД събира данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора- чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR.

Повече информация относно „Бисквитки“, интернет тагове, Google Analytics, линкове към други сайтове и др. можете да прочетете по-долу в настоящата Политика за поверителност.

6.2.3 Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице- Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги.

Основание за обработка на личните Ви данни- с приемането на общите условия, настоящата Политика за поверителност и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

6.3 “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

– Разкриват расов или етнически произход;

– Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

– Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

6.4 Личните данни са събрани от “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД от лицата, за които се отнасят или от техните родители/ настойници.

6.5 “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

VII. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

7.1 “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта и/ или до приключване на дейностите по заявена услуга/ обучение/ събитие.  След изтичането на този срок, “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

7.2 “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД или друго.

7.3 “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

VIII. ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

8.1 “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

8.2 Възможно е да разкрием Личните Ви данни на други свързани с “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД лица по цял свят, които са съгласни да ги третират съгласно настоящата Политика за поверителност. Възможно е също така Лични данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, за по- нататъшна обработка съгласно целта (целите), за която (които) са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги, оценка на полезността на уебсайтовете на “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка. Тези трети лица са договорили с нас да използват Лични данни само за договорената цел и да не продават Личната Ви информация на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.

8.3 Възможно е също така събраните от Вас Лични данни да бъдат предадени на трето лице в случай че дейността на “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД или част от нея и клиентските данни, свързани с нея, са предмет на продажба, възлагане или прехвърляне, в който случай ние ще изискаме от купувача, правоприемника или приобретателя да третира Личните данни съгласно настоящата Политика за поверителност.

8.4 Възможно е Лични данни да бъдат разкрити на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане или акт на държавен орган, или ако разкриването е необходимо по друг начин в помощ на наказателно или друго разследване или производство в страната или чужбина.

8.5 “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

IX. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

9.1 Неразкриване на Лични данни

9.1.1 Ние няма да продаваме, споделяме или по друг начин да предаваме Личните Ви данни на трети лица, освен съгласно предвиденото в настоящата Политика за поверителност.

9.2 Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

9.2.1 Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на форма, която можем да ви предоставим на база изпратено към нас искане от вас или чрез искане в свободен текст.

9.2.2 “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

9.2.3 С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви или за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен и достъпа до продукти/ услуги ще бъде ограничен.

9.3 Право на достъп, коригиране и възражение

9.3.1 При всяко обработване на Лични данни, ние вземаме мерки, за да обезпечим, че Личните Ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ако обработването не е основателно необходимо за легитимна цел съгласно описаното в настоящата политика или за спазването от наша страна на закона, ние ще Ви дадем възможност да възразите срещу обработването на Личните Ви данни. В случай на електронен директен маркетинг, ще Ви предложим начин да изберете опция повече да не получавате маркетинг материали или начин да изберете опция за получаване, ако това се изисква по закон.

9.3.2 Вие имате право да изискате и получите от “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

– Вие имате право да получите достъп до данните, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

– “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

– Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

9.3.3 Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД.

9.4 Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

9.4.1 Вие имате правото да поискате от “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

9.4.2 “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • По причини от обществен интерес;
 • За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.4.3 За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане, изпратено до “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД , като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД.

9.4.4 “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

9.5 Право на ограничаване

9.5.1  Вие имате право да изискате от “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

9.6 Право на преносимост

9.6.1 Вие можете по всяко време да получите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД с искане по имейл.

9.6.2  Вие можете да поискате от “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

9.7 Право на получаване на информация

9.7.1 Вие можете да поискате от “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

9.8 Право на възражение

9.8.1 Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

9.9 Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

9.9.1 Ако “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

9.9.2 “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

– Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

 – Е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

– Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

9.10 Лица, на които се предоставят личните ви данни

9.10.1 За извършване на определени дейности след подадена заявка от Ваша страна, включително, но не само и за целите на счетоводното обслужване на дейността, “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД предава необходимата информация към съответния обработващ лични данни.

9.10.2 Обработващият лични данни се задължава да спазва стриктно настоящата Политика за поверителност и няма право да извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

9.11 Други разпоредби

9.11.1В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: [email protected], [email protected]
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

9.11.2 Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите и по начина, описани в настоящата Политика за конфиденциалност. Тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

9.11.3 Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

9.11.4 Когато възлагате на “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугите, “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.

9.11.4.1В случаите по чл. 9.11.4, “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугите и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да се включват. “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД няма роля и в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД в този случай се ограничава до 1) Съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) Предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

9.11.5 Ако желаете да се свържете с нас относно използването от наша страна на Личните Ви данни или за да възразите срещу обработването на Личните Ви данни, ни пишете на адрес: [email protected] В съобщението до нас посочете мястото на уебсайта или договора за услуга, където сте предоставили информацията, както и конкретната информация, която бихте искали да коригираме, актуализираме или заличим, заедно с надлежна идентификация на самоличността Ви. Исканията за заличаване на лични данни ще са предмет на всички приложими правни и етични задължения, наложени ни за съобщаване или за подаване или съхранение на документи.

X. СИГУРНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

10.1 За да се обезпечи сигурността и конфиденциалността на Личните данни, които събираме на хартиен носител и онлайн, ние използваме мрежи от данни, защитенис парола и специално, защитено срещу външен достъп пространство в което съхраняваме документите, съдържащи лични данни. При боравенето с Личните Ви данни, ние вземаме мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, изменение или унищожаване.

XI. „БИСКВИТКИ“, ИНТЕРНЕТ ТАГОВЕ, GOOGLE ANALYTICS

11.1 Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната Ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не.

Бихме искали да Ви информираме, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви. Възможно е също да получаваме услугите от външни лица, които ни помагат при събирането и обработването на описаната в този раздел информация.

11.2 Понякога е възможно да използваме интернет тагове (познати също като „action tags“, „single-pixel GIFs“, „clear GIFs“, „invisible GIFs“и„1-by-1 GIFs“) и бисквитки на този сайт, както и да ги внедряваме чрез трето лице – рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ, който  се намира и съхранява съответната информация (включително Вашия IPадрес) в друга държава. Тези тагове/бисквитки са поставени както в онлайн реклами, които водят потребителите до този сайт, така и на различни страници в този сайт. Използваме тази технология, за да измерим ответното поведение на посетителите на сайтовете ни и ефективността на рекламните ни кампании (включително колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана), както и за да оценим ползването на този уебсайт от Ваша страна. С помощта на тези тагове/бисквитки третото лице- партньор или партньорът за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвя справки за нас относно активността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет. Тези партньори могат да предоставят събраната информация на други лица, ако има такова правно изискване или ако ангажират други лица да обработват информация от тяхно име.

11.3 Google Analytics

Ние използвамеуслугата „Google Analytics“, за интегриране и оптимизиране на уебстраници, ако е приложимо. „Google Analytics“ е услуга, предлагана от корпорацията Google Inc., чрез която се изготвя подробна статистика относно трафика на даден уебсайт и източниците на трафик и се измерватнивата на превръщане на потребителите в клиенти (conversion) и продажбите. „Google Analytics“ използва „бисквитки“, съхранявани на компютъра Ви, за да се анализира как потребителите ползват уебсайта ни.

Генерираната от бисквитките информация относно Вашето ползване на уебсайта ни, включително IP адреса Ви, ще бъде приведена в анонимна форма чрез използване на съответните настройки и предадена до сървъри на Google в Съединените щати. За повече информация относно процеса на привеждане на IP в анонимна форма, вижте https://support.google.com/analytics/answer/2763052.
Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация с цел оценка на ползването на уебсайта ни, изготвяне на справки относно активността на уебсайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ.
Google може да предава тази информация на трети лица в случай че има законово задължение или ако трето лице обработва данни от името на Google. Google в никакъв случай няма да съчетава или свързва IP адреса Ви с други данни, съхранявани от Google.
Вие можете да изключите или спрете инсталирането и съхраняването на бисквитки чрез настройките на браузъра Ви, като свалите и инсталирате безплатния софтуер Opt-out Browser Add-on, достъпен на адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Информираме, че в такъв случай няма да можете да използвате всички функции на уебсайта ни.

С ползването на уебсайта ни Вие се съгласявате с обработването на всякакви лични данни, които Google ще събере за Вас по начина или за целите, посочени по-горе.

XII. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЦА

12.1 Услугите на този сайт са предназначени за лица, навършили 18 години. Ние спазваме законите за защита на децата.

XIII. ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

13.1 Настоящата политика за поверителност се прилага само за този уебсайт, но не и за уебсайтове, собственост на трети лица. Възможно е да публикуваме линкове към други уебсайтове, за които смятаме, че могат да представляват интерес за нашите посетители. Но поради естеството на интернет, ние не можем да гарантираме стандартите за поверителност на уебсайтове, към които даваме линкове, или да отговаряме за съдържанието на други сайтове, различни от този сайт. Настоящата Политика за поверителност не е предназначена да се прилага за който и да е свързан сайт, който не е собственост на “ВИ ЕС МЕДИА” ЕООД.

XIV. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

14.1 Ако имате въпроси или оплаквания относно спазването на настоящата Политика за поверителност от наша страна, или ако искате да направите препоръки или коментари относно подобряване качеството на нашата Политика за поверителност, пишете ни на адрес: [email protected].