/
/
ЕК се отказа от единна минимална заплата

ЕК се отказа от единна минимална заплата

Комисията започва консултации със социалните партньори за справедливи минимални заплати във всяка страна

Европейската комисия се отказа от въвеждането на единна минимална заплата. Няма да има една-единствена минимална заплата, приложима за всички, се казва в становище на Комисията, представено днес.
Всяко евентуално предложение ще отразява националните традиции, независимо дали става въпрос за използването на колективни споразумения или правни разпоредби. Някои държави вече разполагат с отлични системи. Комисията желае да гарантира, че всички системи отговарят на нуждите, имат достатъчно покритие, включват задълбочени консултации със социалните партньори и разполагат с подходящ механизъм за актуализиране. За целта днес Комисията започва първия етап на консултации със социалните партньори – предприятията и профсъюзите – по въпроса за справедливи минимални заплати за работниците в ЕС.  Комисията иска да знае дали социалните партньори смятат, че са необходими действия от страна на ЕС, и ако това е така — дали желаят да ги договорят помежду си, се казва в становището.


Днес Комисията представи Съобщение относно изграждането на силна социална Европа за справедливи промени. В него се представя начинът, по който социалната политика ще спомогне за посрещането на днешните предизвикателства и използването на актуалните възможности, като се предлагат действия на равнище ЕС за идните месеци и се търси мнението на заинтересованите страни на всички равнища относно по-нататъшните действия в областта на заетостта и социалните права.


Комисията представя планираните инициативи, които ще допринесат непосредствено за прилагането на Европейския стълб на социалните права. Ключовите действия през 2020 г. включват: 
– Справедливи минимални заплати за работниците в ЕС;
– Европейска стратегия за равенство между половете и задължителни мерки за прозрачност при заплащането;
– Актуализирана европейска програма за умения;
– Актуализирана „Гаранция за младежта“;
– Среща на високо равнище по въпросите на работата през платформи;
– Зелена книга относно застаряването;
– Стратегия за хората с увреждания – Демографски доклад;
– Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица. 

източник: economic.bg

Свързани новини 

ЕС започва всенародно допитване за целите на...
Конференция „Златните сърца говорят“ събра представители на...
Сърбия иска да помага за строителството на...