Дават по 780лв при нает безработен за срок от 6 месеца

Дават по 780лв при нает безработен за срок от 6 месеца

През 2023 г. правителството на България одобри Националния план за действие по заетостта, който цели да осигури работа за около 10 000 безработни. Планът акцентира върху стимулирането на икономическата активност и заетостта, като се фокусира върху младите хора, които не учат и не работят. Основна цел е и обучение на хората в дигитални умения, което да ги направи по-конкурентоспособни на пазара на труда. За тази цел е предвиден бюджет от 73 млн. лв. и се очаква безработицата да спадне до 4,1%. Безработните, които са наети чрез този план, ще получават месечно заплащане от 780 лв., което ще бъде субсидирано от държавата.

Официални изисквания за програмата :

Основна цел

Осигуряване на заетост на безработни лица за срок от 12 месеца.

Целева група

  • Безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца, насочени от дирекция “Бюро по труда”.

Субсидии за работодателя

За всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за:

1. Трудово възнаграждение, в размер на 780 лв. за пълно работно време;

2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ;

3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;

4. Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО;

5. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4., съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.

Период на субсидиране

  • не повече от 6 месеца

Права, задължения и

санкции на работодателя

  • да разкрие работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица, и ги запази не по-малко от 12 месеца;
  • да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 12 месеца;
  • на обявеното работно място може да назначи последователно повече от едно безработни лица, насочени от ДБТ;
  • при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.

Процедурата

Работодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки:

  • да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни  работни места и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка;

След одобрение от Съвета за сътрудничество:

  • да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет,  след извършване на оценка за допустимостта/съответствието на кандидата за минимална помощ.

*Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 55в от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.

Източник : https://www.az.government.bg/pages/mtarka-zaetost-na-prodalzhitelno-bezrabotni/